ترجمه مقاله بررسی عادت های خوردن سالم در رستوران های عادی با استفاده از مدل گسترش یافته نظریه رفتار برنامه ریزی شده

ترجمه مقاله بررسی عادت های خوردن سالم در رستوران های عادی با استفاده از مدل گسترش یافته نظریه رفتار برنامه ریزی شده

ترجمه مقاله بررسی عادت های خوردن سالم در رستوران های عادی با استفاده از مدل گسترش یافته نظریه رفتار برنامه ریزی شده
ترجمه مقاله بررسی عادت های خوردن سالم در رستوران های عادی با استفاده از مدل گسترش یافته نظریه رفتار برنامه ریزی شده

با توجه به افزایش میزان چاقی در کنار مصرف روز افزون غذا در بیرون از منزل، تاکید زیادی شده است که رستوران ها رفتار خوردن سالم تر را ارتقاء دهند. اطلاعات غذایی گاهی در منو رستوران ها فراهم می شود تا باعث گردد که افراد هنگامی که بیرون می روند، انتخاب های سالمی جهت خوردن داشته باشند؛ به هر حال، محققان تاثیرات متناقضی مبنی بر اطلاعات تغذیه ای گزارش نموده اند به منظور اینکه مشتریان آیتم های سالم را از منو در رستوران ها انتخاب کنند. در مقابل، محققان دیگر بر نقش عوامل روان ادراکی در انتخاب غذا تاکید داشته اند.
نظریه رفتار برنامه ریزی شده یکی از رایج ترین چارچوب های نظری برای بررسی این مسئله است که چگونه عوامل روان ادراکی طرز نگرش، هنجارهای شخصی، کنترل رفتاری مد نظر و هدف رفتاری بر رفتارهای خوردن مردم تاثیر می گذارد. به هر حال، نظریه رفتار برنامه ریزی شده به دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است: مفروضات و مفهوم سازی برخی مولفه ها. با توجه به مفروضات، نظریه رفتار برنامه ریزی شده مورد انتقاد واقع شده است که به خاطر تمرکز بر تصمیم گیری منطقی می باشد هر چند هیچ نوع تصمیم رفتاری بر اساس اصول منطقی مزایا و معایب رفتاری گرفته نشده است. به طور ویژه، انتخاب غذا فقط از طریق فرایندهای منطق عمدی تعیین نمی شوند بلکه در عوض گاهی افراد آنچه را که می خواهند بخورند، بدون فکر انتخاب می کنند. برای بررسی این نوع فرایند تصمیم گیری واکنشی، چهره نمونه بارز و تمایلات رفتاری به طور مکرر استفاده شده اند. هر چند تمایل رفتاری عامل تعیین کننده رفتار حقیقی همانند هدف فتاری در نظریه رفتار برنامه ریزی شده است، تمایل رفتاری معمولا با پاسخ واکنشی به زمینه اجتماعی شکل می گیرد. چهره نمونه بارز اشاره به نگرش های افراد درباره فرد عادی دارد که درگیر رفتار مد نظر می شود، و یکی از عوامل تعیین کننده تمایل رفتاری است. برای نمونه، اسپیجکرما با همکاران(۲۰۰۴) گزارش نموند هنگامی که افراد نگرش مثبتی نسبت به افراد سیگاری دارند، آنها احتمالا مایل اند خود نیز سیگار بکشند؛ این رابطه را می توان با رویکرد تصمیم گیری واکنشی شرح داد. برخی محققان بر این فرض بوده اند که مولفه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده به طور ویژه طرز نگرش ها و هنجارهای فردی، به طور کافی مفهوم سازی نمی شوند. منتقدین بر این نظر بوده اند که نظریه رفتار برنامه ریزی شده فقط بر جوانب ادراکی طرز نگرش و هنجارهای اجتماعی متکی اند (یعنی طرز نگرش ادراکی) که به توافق/مخالفت دیگران در زمینه رفتار خاص (یعنی هنجارهای بازدارنده) مربوط می شوند و به موجب آن نشان می دهند که مفهوم طرز نگرش ها باید از طریق طرز تلقی ادراکی و اثرگذار (احساسات و هیجانات) و مفهوم هنجارهای فردی از طریق هنجارهای بازدارنده و هنجارهای توصیفی بررسی گردند. علی رغم این انتقاد ها، مطالعات محدودی وجود دارند که سعی دارند این نقائص نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در حیطه رفتار خوردن سالم برطرف نمایند. به علاوه، تا جایی که می دانیم، مطالعاتی در محیط رستوران ها انجام نشده اند که ازاین استدلال نظری استفاده کنند.
این مقاله برای بررسی این انتقادها به بررسی قابلیت کاربرد نظریه گسترش یافته رفتار برنامه ریزی شده در حیطه انتخاب آیتم سالم از منو مشتریان پرداخت و نظرسنجی آنلاین برای مصرف کنندگان رستوران مطرح نمود. این مقاله دو هدف پیش رو داشت. هدف نخست بررسی فرایندهای تصمیم رفتاری واکنشی (یا تک هدفی) در انتخاب آیتم های سالم از منو در رستوران ها می باشد که چهره نمونه بارز و تمایل رفتاری را به نظریه رفتار برنامه ریزی شده می افزاید. هدوم دوم آزمودن نظریه رفتار برنامه ریزی شده گسترش یافته با تقسیم مولفه های طرز نگرش به اثرگذار و ادراکی و مولفه هنجارهای اجتماعی به هنجارهای بازدارنده و توصیفی است. لذا این مقاله ادبیات موجود را گسترش داد و به بررسی نقش این ساختارها در انتخاب آیتم های سالم از منو در رستوران های غذاخوری عادی پرداخت.

کلمات کلیدی: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نمونه بارز، تمایل رفتاری، غذای سالم، رستوران ها

 

Understanding healthy eating behaviors at casual dining restaurants using the extended theory of planned behavior

Given the increase in obesity rates along with the increased frequency of consuming food away from home (Bowman and Vinyard, 2004), the focus on restaurants efforts to promote healthier eating has received much attention (Glanz et al., 2007; Koplan and Brownell, 2010). Nutrition information is sometimes provided and/or required on restaurant menus to help people make healthy choices when they eat out (U.S. Food and Drug Administration, 2013); however, researchers have reported inconsistent effects of nutrition information on customers selecting healthful menu items at restaurants (Elbel et al., 2009; Harnack and French, 2008; Yamamoto et al., 2005). In contrast, other researchers have emphasized the role of psychological factors in food selection (Jun et al., 2014; Senauer, 2001). The theory of planned behavior is one of the most popular theoretical frameworks for investigating how the psychological factors of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and behavior intention affect people’s eating behaviors (e.g., Dunn et al., 2011; Kassem et al., 2003; Vermeir and Verbeke, 2008). However, the TPB has received criticism in two respects: its assumptions and conceptualization of some components. With respect to assumptions, the TPB has been criticized because of the focus on rational decision making although not all behavioral decisions are made based on a rational consideration of the behavior’s advantage and disadvantage (Gibbons et al., 1998; Ohtomo and Hirose, 2007). In particular, food selections are not determined only through deliberative reasoning processes but instead, people sometimes choose whatever they want to eat without rational consideration. To investigate this type of reactive decision making process, prototype images and behavioral willingness have been most frequently used (Gibbons et al., 2009). Although behavioral willingness does prove to be a determinant of actual behavior, like behavioral intention in the TPB, behavioral willingness tends to be shaped by a reactive response to a social context. Prototype image refers to the perceptions a person has about the typical person who engages in a given behavior, and it is one of the determinants of behavioral willingness (Gibbons et al., 2009). For example, Spijkerman et al. (2004) reported that when people had positive perceptions of smokers, they were likely to be willing to smoke themselves; this relationship could be explained by the reactive decision-making approach. Some researchers have alleged that the TPB’s components, in particular attitudes and subjective norms, are not adequately conceptualized (Rise et al., 2008; Taut and B ˘ aban, 2012; Tuu et al., 2008). Critics have charged that the TPB focuses only on cognitive aspects of attitude (i.e., cognitive attitudes) and on social norms related to others’ approval/disapproval regarding a certain behavior (i.e., injunctive norms) thereby suggesting that the concept of attitudes should be examined through both cognitive attitudes and affective attitudes (e.g., feelings/emotions) (e.g., Taut and B ˘ aban, 2012 ˘ ), and the concept of subjective norms through both injunctive norms and descriptive norms (e.g., what most people do) (e.g., Tuu et al., 2008). Despite these criticisms, there are limited studies attempting to remedy such shortcomings of the TPB in the domain of healthy eating behavior. Moreover, to the best of our knowledge, there have been no studies done in restaurant settings that have used this theoretical argument. To address these criticisms, this study investigated the applicability of an extended theory of planned behavior in the domain of customers’ healthful menu item selection by deploying an on-line survey to restaurant consumers. This study had two objectives. The first was to investigate both rational and reactive (or unintentional) behavioral decision processes in selection of healthful menu items at restaurants by adding both prototype image and behavioral willingness to the TPB. The second objective was to test the extended TPB by subdividing the components of attitudes into affective and cognitive attitudes and the component of social norms into injunctive and descriptive norms. Therefore this study contributed to and extended the existing literature by examining the roles of these constructs in people’s selection of healthful menu items at casual dining restaurants.

  • ترجمه فارسی مقاله انگلیسی

Understanding healthy eating behaviors at casual dining restaurants using the extended theory of planned behavior
Journal:  الزویر – Elsevier

  • دانلود رایگان فایل pdf مقاله انگلیسی در 10 صفحه
  • فایل pdf ترجمه فارسی در 19 صفحه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.