تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال 2018

تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال 2018

تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال 2018
تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال 2018

در این فایل 16 عدد پژوهش خارجی در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار دارد.
6 عدد پژوهش خارجی مربوط به انعطاف پذیری روانشناختی است.
6 عدد پژوهش خارجی مربوط به حرمت به خود است.
8 عدد از این پژوهش ها مربوط به سال 2018- 2017 است و 8 عدد از این پژوهش ها مربوط به سال 2016-2014 است و 8 عدد از پژوهش ها مربوط به سال 2013 الی 2011 است و 5 عدد از پژوهش ها مربوط به سال 2009 الی 2004 است. 

کلیه منابع به صورت apa در انتهای صفحه قرار داده شده است. 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.