تحقیق سیتوپلاسم

تحقیق سیتوپلاسم

تحقیق سیتوپلاسم
تحقیق سیتوپلاسم

سیتوپلاسم بخشی از فضای درون سلول است که حاوی محتویات سلول نظیر اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای سلول است. سیتوپلاسم از آب، املاح و پروتئین های محلول نظیر آنزیم ها ساخته شده اند.

 

» فهرست مطالب:

 • سیتوپلاسم
 • هسته
 • غشای پلاسمایی 
 • کروموزوم
 • میتوکندری
 •  کلروپلاست
 •  شبکه آندوپلاسمی
 • دستگاه گلژی
 • لیزوزوم
 • اسکلت سلولی
 •  ریبوزوم
 •  واکوئل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.