برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی

برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی

برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی
برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 232
 • تعدادفعالیت: 89
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – CPM – نمودار گانت
 • 9صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 94

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. نمودار شبکه CPM
 3. نمودار WBS
 4. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان، مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • اجرای پارکینگ طبقاتی سه طبقه
  • اجرای پی
  • اجرای اسکلت بتنی
   • اجرای ستون های طبقه همکف
   • اجرای سقف طبقه همکف
   • اجرای ستون های طبقه اول
   • اجرای سقف طبقه اول
   • اجرای ستون های طبقه دوم
   • اجرای سقف طبقه دوم
  • اجرای بام
  • نماسازی
  • اجرای تاسیسات مکانیکی – مرحله اول
   • کنده کاری های مربوط به تاسیسات
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله اول
  • کف سازی طبقات
   • اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
  • سفیدکاری سقف ها و دیوارها
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله دوم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.