برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز
برنامه زمانبندی و کنترل پروژه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF-DWG
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 428
 • تعدادفعالیت: 40
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – CPM – نمودار گانت – نمودار پیشرفت – کنترل پیشرفت و هزینه – پیشنهاد برای کوتاه شدن
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 92-91

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. نمودار پیشرفت برنامه ای
 5. نمودار پیشرفت ریالی برنامه ای
 6. کنترل پروژه پیشرزفت ریالی
 7. کنترل پروژه پیشرفت
 8. پیشنهاد برای کوتاه شدن
 9. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی پروژه
  • عملیات اجرایی از کیلومتر 996+86 الی 070+92
   • احداث ابنیه فنی مسیر از کیلومتر 996+86 الی 070+92
  • عملیات اجرایی از کیلومتر 490+92 الی 587+102
   • احداث ابنیه فنی مسیر از کیلومتر 490+92 الی 587+102
  • عملیات اجرایی از کیلومتر 497+103 الی 997+106

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.