برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم
برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Word-Pdf-P6-DWG-P3-Excel
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: ۵۰۶
 • تعدادفعالیت: ۸۵۷
 • وزن – مسیر بحرانی – منابع
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۸۳-۸۵

 

 • جزئیات اهداف شرکت
 • گزارش ماهیانه
 • فرم خام گزارش روزانه ماشین آلات
 • گزارش پیشرفت فیزیکی قطعات ۱ الی ۴
 • گزارش پیشرفت مالی
 • گزارش روزانه
 • گزارش سطح یک مدیریتی
 • اطلاعات کلی پروژه
 • جدول مقادیر کارکرد ماهانه
 • نمودار S درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی فعالیت های پروژه
 • نمودار کیکی فعالیت ماشین آلات
 • نمودار ستونی تجمعی فعالیت ماشین آلات
 • نمودار مقایسه ای عملکرد مالی تجمعی
 • نقشه تونل
 • شناسنامه پروژه  
 • گزارش ماشین آلات و نیروی انسانی پروژه 
 • گزارش پیشرفت مالی و نمودار S مالی پروژه 
 • گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه 
 • نمودار S فیزیکی پروژه 
 • میزان تغییرات نسبی 
 • گزارش عملیات
 • گزارش گرافیکی پیشرفت پل ها
 • گزارش گرافیکی پیشرفت تونل
 • جدول علل تاخیر و رکود کار، نمودار فراوانی تاخیرات
 • برنامه کاری عملیات خاکی و ابنیه فنی
 • گزارش فعالیت های انجام شده
 • گزارش فعالیت های معوقه
 • مشکلات و محدودیت ها
 • گزارش مالی
 • ارزش وزنی فعالیت ها
 • صورت ریزمتره
 • گزارش حجم تولیدی ماهیانه سنگ شکن
 • گزارش آسفالت وارده
 • نمودار دو هفتگی ماشین آلات

 

» برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، وزن فعالیتها شامل فعالیتهای اصلی:

 • آغاز برنامه جبرانی
 • عملیات اجرایی قطعه اول – کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۵۰۰+۱۴
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر۶۰۰+۴
    • پل کیلومتر۲۷۷+۵
    • پل کیلومتر ۷۰۸+۵
    • پل کیلومتر ۳۶۰+۶
    • پل کیلومتر ۷۴۶+۷
    • پل کیلومتر ۱۰۳+۹
    • پل کیلومتر۱۶۰+۹
    • پل کیلومتر ۷۹۱+۹
    • پل کیلومتر۰۶۵+۱۰
    • پل کیلومتر ۲۵۲+۱۰
    • پل کیلومتر۵۴۵+۱۰
    • پل کیلومتر ۹۴۷+۱۰
    • پل کیلومتر ۰۳۷+۱۲
    • پل کیلومتر ۲۱۹+۱۲
    • پل کیلومتر ۶۲۴+۱۳
   • اجرای تونل
    • تونل شماره ۱
    • تونل شماره ۲
   • اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۰۰۰+۷
    • عملیات راهسازی کیلومتر۰۰۰+۷+۰ تا۵۰۰+۱۴
   • عملیات جاده انحرافی
 • عملیات اجرایی قطعه دوم – کیلومتر ۵۰۰+۱۴ تا ۰۰۰+۲۰
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر ۹۷۶+۱۴
    • پل کیلومتر ۶۴۹+۱۷
    • پل کیلومتر ۴۷۰+۱۸
    • پل کیلومتر ۸۶۶+۱۹
    • پل کیلومتر ۹۹۰+۱۹
   • اجرای تونل
    • تونل شماره ۳
    • تونل شماره ۴
    • تونل شماره ۵
   •    اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر۵۰۰+۱۴ تا ۰۰۰+۲۰
 • عملیات اجرایی قطعه سوم – کیلومتر۰۰۰+۲۰ تا۰۰۰+۳۳
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر ۳۴۷+۲۰
    • پل کیلومتر ۵۸۵+۲۰
    • پل کیلومتر ۰۰۱/۸۲+۲۱
    • پل کیلومتر ۱۰۸+۲۱
    • پل کیلومتر ۴۵۵+۲۱
    • پل کیلومتر ۵۱۵/۷۸+۲۱
    • پل کیلومتر ۷۳۰/۵+۲۱
    • پل کیلومتر ۸۳۵+۲۱
    • پل کیلومتر ۰۴۸+۲۲
    • پل کیلومتر ۲۰۸+۲۲
    • پل کیلومتر ۸۶۷+۲۳
    • پل کیلومتر۰۴۵+۲۴
    • پل کیلومتر۱۲۴+۲۴
    • پل کیلومتر۳۷۸+۲۴
    • پل کیلومتر ۵۷۱+۲۴
    • پل کیلومتر ۸۷۶+۲۴
    • پل کیلومتر ۱۸۸+۲۶
    • پل کیلومتر۸۰۵+۲۶
    • پل کیلومتر۴۱۷+۲۷
    • پل کیلومتر ۷۱۸+۲۷
    • پل کیلومتر ۰۰۰+۲۸
    • پل کیلومتر ۴۵۲+۲۸
    • پل کیلومتر ۱۴۹+۲۹
    • پل کیلومتر ۵۸۴+۲۹
    • پل کیلومتر ۹۲۴+۲۹
    • پل کیلومتر ۶۹۰+۳۰
    • پل کیلومتر ۷۷۵+۳۰
    • پل کیلومتر ۹۴۶+۳۰
    • پل کیلومتر ۰۹۲+۳۱
    • پل کیلومتر ۳۴۶+۳۱
    • پل کیلومتر ۶۶۳+۳۱
    • پل کیلومتر ۹۷۳+۳۱
    • پل کیلومتر ۰۹۹+۳۲
    • پل کیلومتر ۲۳۷+۳۲
    • پل کیلومتر ۴۳۶+۳۲
    • پل کیلومتر ۷۲۲+۳۲
    • پل کیلومتر ۸۲۳+۳۲
    • پل کیلومتر ۹۰۱+۳۲
   • اجرای تونل
    • تونل شماره ۶
   • اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر۰۰۰+۲۰ تا۰۰۰+۲۶
    • عملیات راهسازی کیلومتر۰۰۰+۲۶ تا۰۰۰+۳۳
   • عملیات جاده انحرافی
 • عملیات اجرایی قطعه چهارم – کیلومتر۰۰۰+۳۳ تا۰۰۹+۴۹
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر۰۱۳+۳۳
    • پل کیلومتر ۲۶۵+۳۳
    • پل کیلومتر۳۴۰+۳۳
    • پل کیلومتر۶۰۶+۳۳
    • پل کیلومتر۹۷۹+۳۳
    • پل کیلومتر۶۰۲+۳۴
    • پل کیلومتر ۵۱۰+۳۵
    • پل کیلومتر۱۴۳+۳۶
    • پل کیلومتر ۷۷۲+۳۶
    • پل کیلومتر ۸۹۷+۳۶
    • پل کیلومتر۷۳۳+۳۷
    • پل کیلومتر ۷۲۲+۳۹
    • پل کیلومتر۵۰۷+۴۱
    • پل کیلومتر ۱۵۷+۴۲
    • پل کیلومتر ۵۱۰+۴۲
    • پل کیلومتر ۷۲۸+۴۲
    • پل کیلومتر ۳۳۰+۴۳
    • پل کیلومتر ۸۵۵+۴۳
    • پل کیلومتر ۱۲۱+۴۴
    • پل کیلومتر ۱۳۹+۴۴
    • پل کیلومتر ۲۶۵+۴۴
    • پل کیلومتر ۳۶۲+۴۴
    • پل کیلومتر ۵۹۰+۴۴
    • پل کیلومتر ۸۲۸+۴۴
    • پل کیلومتر ۸۹۲+۴۴
    • پل کیلومتر ۰۴۷+۴۵
    • پل کیلومتر ۷۳۲+۴۵
    • پل کیلومتر ۸۲۸+۴۵
    • پل کیلومتر ۱۹۱+۴۶
    • پل کیلومتر ۳۵۶+۴۶
    • پل کیلومتر ۴۱۷+۴۶
    • پل کیلومتر ۶۹۳+۴۶
    • پل کیلومتر ۷۷۶+۴۶
    • پل کیلومتر ۱۷۰+۴۷
   • اجرای تونل
    • تونل شماره ۷
    • تونل شماره ۸
   • اجرای راهسازی
 • عملیات راهسازی کیلومتر۰۰۰+۳۳ تا۰۰۰+۴۱
 • عملیات راهسازی کیلومتر۰۰۰+۴۱ تا۰۰۹+۴۹
  • عملیات جاده انحرافی
 • حمل مصالح
 • برچیدن و تحویل کارگاه
 • پایان پروژه
توضیحات بیشتر + دریافت
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0