ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)

ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)

ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)
ترجمه فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد (Tarek Ahmad)

بطور طبیعی، سیستم های هیدروکربنی که در مخازن نفت و گاز ایجاد شده اند از نظر شیمیایی مخلوطی از ترکیبات آلی هستند که در دما و فشارهای مختلف رفتار چند فازی از خود نشان می دهند. این ترکیب هیدروکربونی میتواند در حالت گاز، مایع و جامد و یا ترکیبی از این سه حالت باشد. این تفاوت در رفتار فازی سیالات مخزن به همراه خصوصیات فیزیکی سنگ مخزن که تعیین کننده توانایی حرکت یا عدم حرکت هر یک از فازها می باشند، انواع مختلفی از رفتارهای پیچیده مخازن هیدروکربوری را تشکیل می دهند. بر همین اساس، وظیفه یک مهندس مخزن مطالعه رفتار و مشخصات یک مخزن نفت با گاز، و به تبع آن تعیین راهکارهای توسعه مخزن به منظور افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد می باشد.

دسته بندی مخازن و سیالات آن ها:
بطور کلی مخازن هیدروکربوری به دو دسته مخازن نفتی یا گازی تقسیم بندی می گردند. این دسته بندی کلی نیز بستگی به شرایط زیر به چندین دسته دیگر مجزا می شوند:

 • ترکیبات مخلوط هیدروکربنی مخزن
 • فشار و دمای اولیه مخزن
 • فشار و دمای تولیدی در سطح زمین

با توجه به شرایط ذکر شده فوق، می توان نوع فاز هیدروکربوری موجود در مخزن را تعیین نمود. معمولا تعیین شرایط فازی موجود در مخزن بصورت آزمایشگاهی و یا محاسبات ریاضی، با استفاده از نمودارهای مختلفی با نام نمودارهای فازی صورت می گیرد. یکی از مهمترین نمودارها، نمودار فشار دما میباشد.

کتاب حاضر ترجمه ی فارسی کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری طارق احمد میباشد که از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است که در ۱۵ فصل و ۱۱۰۵ صفحه گردآوری شده است.

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: اصول رفتار سیالات مخزن
 • فصل دوم: خواص سیالات مخزن
 • فصل سوم: آنالیز آزمایشگاهی سیالات مخزن
 • فصل چهارم: اصول اولیه خواص سنگ مخزن
 • فصل پنجم: مفاهیم نفوذناپذیری نسبی
 • فصل ششم: اصول جریان سیالات در مخزن
 • فصل هفتم: عملکرد چاه های نفتی
 • فصل هشتم: عملکرد چاه های گازی
 • فصل نهم: مخروط شدگی آب و گاز
 • فصل دهم: شار آب ورودی به مخزن
 • فصل یازدهم: مکانیسم های بازیافت نفت و معادله موازنه و مواد
 • فصل دوازدهم: پیش بینی عملکرد مخازن نفتی
 • فصل سیزدهم: مخازن گاز
 • فصل چهاردهم: اصول سیلابزنی
 • فصل پانزدهم: تعادل فازی مایع – بخار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.