برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6طبقه – آشپزخانه دااف (4طبقه+همکف+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6طبقه – آشپزخانه دااف (4طبقه+همکف+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6طبقه - آشپزخانه دااف (4طبقه+همکف+زیرزمین)
برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6طبقه – آشپزخانه دااف (4طبقه+همکف+زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 546
 • تعدادفعالیت: 110
 • زمانبندی – مسیر بحرانی –  نمودار گانت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی:93-91
 1. زمانبندی تفصیلی
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه آشپزخانه دانشگاه افسری
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای اسکلت و سقف بتنی
 • سفت کاری
 • نازک کاری
 • کف سازی
 • تأسیسات برق
 • تأسیسات مکانیکی
 • عملیات نهایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.