مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا
مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا

هسته مرکزی در سدهای خاکی وظیفه اصلی آب بندی و کنترل تراوش از بدنه سد را به عهده دارد. هنگامی که یک سد خاکی تحت تاثیر شتاب زلزله قرا رمی گیرد فشارهای منفذیر هسته تحت اثر نیروی زلزله تغییر می نمایند. افزایش فشارهای منفذی و باقی ماندن آن ها در این حالت می تواند سبب بروز مشکلات جدی از جمله ترک هیدرولیکی شود. از طرفی برای اطمینان از پایداری سد در برابر زلزله، بایستی تغییر مکان های ناشی از آن در قسمت های مختلف بدنه سد به طور صحیح برآورد گردد.
با توجه به این که آثار مخرب ناشی از زلزله بیشتر تحت الشعاع هسته سد بوده لذا شکل هسته (مایل و قائم) می تواند عوامل فوق را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق سد آقچای در استان آذربایجان غربی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از نرم افزار plaxis به بررسی نقش شکل هسته در پاسخ دینامیکی سدهای خاکی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با مایل شدن هسته سد، عملکرد آن در برابر نیروهای دینامیکی بهتر می شود.

کلمات کلیدی: سدهای خاکی ، شکل هسته رسی ، پایداری دینامیکی سد ، تغییر مکان ، اضافه فشار آب منفذی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.