مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش

مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش

مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش
مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش

در این مقاله به کمک برآورد خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود با المان های مرتبه بالا، به تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش پرداخته شده است جهت تخمین خطای تحلیل اجزای محدود از از روش بازیافت تنش بر مبنای نقاط فوق همگرا استفاده شده است. همچنین حل تطبیقی با المان بندی دوباره و به صورت ساختار نیافته در هر مرحله جهت بهبود شبکه اجزای محدود صورت می پذیرد با مقایسه نتایج به دست آمده با تحلیل تئوری و همچنین نرم افزار تجاری ANSYS مشاهده می شود که الگوریتم مورد استفاده جهت برآورد خطای حل اجزای محدود دراین پژوهش دارای کارایی مناسب تری است و می تواند برای تعیین فاکتور شدت تنش در سازه های پیچیده با ترک های دلخواه به کار رود.

کلمات کلیدی: فاکتور شدت تنش، برآورد خطا، بهبود شبکه اجزای محدود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.